Orléans, Fap-koet chûng-phu sàng-sṳ, Chûng-phu Thai-khî ke Thai-khî Sú-fú lâu Loiret-sén ke Sén-fi. Orléans thi-khî thi-sṳ phìn-thán, hói-pha̍t chhai 90—124 mí chṳ̂-kiên, sṳ-nui chhie̍t thai-tô-sú thi-fông hí phu̍k put chhêu-ko 10 mí. Fap-koet thi-yit thai hò Loiret hò kon-chhôn sṳ-khî, khì kî liù Loiret hò-liù kîn sṳ khî nàm-phu. Orléans he Fap-koet sîn-hîn kûng-ngia̍p sàng-sṳ, khî-lì Pâ-lì yî nàm thai-yok 120 kûng-lî, su̍k-yî Pâ-lì yit séu-sṳ̀ kîn-chi khiên fam-vì.

Orléans .
Orléans Vûn-chông.
Orléans .
Orléans .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Orléans siông-koân ke tóng-on.