Oder-Spree he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Brandenburg-pâng ke Yen. Chúng mien-chit 2,242 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 176,850-ngìn (2013-ngièn).

Oder-Spree.
Oder-Spree fui-chông.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá