Alxa-mèn

Â-là-san-mènMùng-kú-ngîᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ)he Nui Mùng-kú sî-fông.

参考来源編輯