Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec

Notre-Dame-du-Mont-Carmel he Québec-sén Mauricie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1858-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 130.30 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 5,467-ngìn (2011-ngièn).

Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec.
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec.
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯