New South Wales (Yîn-ngî: New South Wales) he Au-chû ngìn-khiéu chui-tô ke yit-chû; vi-yî Au-chû ke tûng-nàm-phu, Victoria yî pet, Queensland yî nàm, sú-fú chhai Sydney. New South Wales kîm-ha va̍k-fûn vi 152-ke thi-fông chṳn-fú khî-vet. New South Wales chhóng-kien yî 1788-ngièn, he Yîn-koet chhai Au-chû ke thi-yit ke chhṳ̍t-mìn-thi, tông-sṳ̀ pâu-koat chhù-liáu sî hói-ngan yî-ngoi ke cháng-ke Au-chû thai-liu̍k.

New South Wales.

Miàng-sṳ ke yi-sṳ phiên-siá

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

 
New South Wales liâng-thi pien-chhiên-thù (1788-ngièn chṳ 1989-ngièn)

Chui-chó chhai 1606-ngièn fat-hien Au-chû thai-liu̍k ke Êu-chû-ngìn he Hò-làn-ngìn Willem Janszoon. 17 Sṳ-ki, Hò-làn tak-phu chhet-liòng Au-chû ke sî hói-ngan lâu pet hói-ngan.

1770-ngièn, Yîn-koet thâm-hiám-kâ Thomas Cook chui-chó chhet-fùi Àu-chû tûng hói-ngan, pin chiông liá-chak thi miang-miàng vi “New South Wales”.

Thúng-kie phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá