Victoria (Yîn-ngî: State of Victoria) he Au-chû ke chû, vi-yî Au-chû Thai-liu̍k tûng-nàm-tôn, chhiòn-chû hien-kîm va̍k-fûn vi 79-ke thi-fông chṳn-fú khî-vet. Victoria mien-chit 237,629 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu vi Au-chû thi-ngi thai. Sú-fú Melbourne vi Au-chû thi-ngi thai sàng-sṳ. Victoria su-yû "fâ-yèn-chû" (The Garden State) ke mî-yì.

Victoria.


Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Chṳn-chhṳ 編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k 編輯

Kâu-thûng 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯

 

Yû-hau Sàng-sṳ 編輯

Chhâm-kháu vùn-hien 編輯


Ngoi-phu lièn-kiet 編輯