Nenets Chhṳ-chhṳ-khî (Nenets-ngî: Ненёцие автономной ӈокрук) he vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ Arkhangelsk-chû ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî. Nenets Chhṳ-chhṳ-khî ke mien-chit he 176,700 phìn-fông kûng-lî. 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ Nenets ke ngìn-khiéu yû 42,090-ngìn. Khî-nui chú-yeu ke sàng-chṳ́n khi̍p hàng-chṳn chûng-sîm he Naryan-Mar. Nenets Chhṳ-chhṳ-khî Nenets-ngìn cham ngìn-khiéu 18.6%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 66.1%.

Nenets Chhṳ-chhṳ-khî Koet-khì
Nenets Chhṳ-chhṳ-khî Koet-fui
Nenets Chhṳ-chhṳ-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá