Rio Grande do Sul he Pâ-sî chui nàm-tôn ke yit-chak chû, sú-fú Porto Alegre, ngìn-khiéu 10,963,216-ngìn. Kâi chû lâu Â-kîn-thìn, Vû-là-kui chiap-yòng.

Nàm-thai-hò-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

 
Nàm-thai-hò-chû.

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá