Nàm-thai-hò-chû

Rio Grande do Sul he Pâ-sî chui nàm-tôn ke yit-chak chû, sú-fú Porto Alegre, ngìn-khiéu 10,963,216-ngìn. Kâi chû lâu Â-kîn-thìn, Vû-là-kui chiap-yòng.

Nàm-thai-hò-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

 
Nàm-thai-hò-chû.

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯