Nàm-phìn-sṳ

Nàm-phìn-sṳ (南平市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fuk-kian-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 26,300 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 2,900,000-ngìn (2009-ngièn su-kí ).

Nàm-phìn-sṳ
Nàm-phìn-sṳ

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯