Nàm-phìn-sṳ (南平市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fuk-kian-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 26,300 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 2,900,000-ngìn (2009-ngièn su-kí ).

Nàm-phìn-sṳ
Nàm-phìn-sṳ

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá