Middelburg, Mpumalanga-sén

Middelburg he Nàm-fî tûng-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Mpumalanga-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Yok-hon-nì-sṳ̂-páu 182 kûng-lî. mien-chit 117.40 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 87,348-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 740-ngìn. 1864-ngièn kien-li̍p.

Middelburg, Mpumalanga-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chúng-chhu̍k編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯