McGill Thai-ho̍k (McGill University) he Kâ-nâ-thai ke yit-só tang-chiâm Thai-ho̍k, vi-yî Kâ-nâ-thai Quebec-sén Montréal-sṳ. McGill Thai-ho̍k káu-yèn yù-liòng, kú-set-kú-hiông ke liu̍k-táng-mien Êu-sṳt kien-chuk lâu hien-thoi-fa lèu-fòng fu-siông fî-yàng, kèu-sṳ̀n Montréal sṳ-chûng-sîm thu̍k-thi̍t ke kín-kôn. Chhai Kâ-nâ-thai, McGill Thai-ho̍k yúng-yû kô-kip ke sâng-yì, khì ngiên-kiu súi-phiàng hióng-yì sṳ-kie. 1821-ngièn sṳ̀n-li̍p. 2013-ngièn yí-kîn yû chhêu-ko 38,500-miàng ho̍k-sâng. Yî-ho̍kVùn-ho̍kFap-ho̍kKûng-chhàngChhṳ-yèn Khô-ho̍k lâu Nùng-ngia̍p he McGill Thai-ho̍k chui yû-siu ke ho̍k-khô.

Schulich Library of Science and Engineering
Redpath Museum
McGill Thai-ho̍k Pok-sṳ.