Chat-ho̍k Pok-sṳ (Yîn-ngî: Doctor of Philosophy, kién-chhṳ̂n Ph.D.), kô-kip ho̍k-hâm chṳ̂-yit, thûng-sòng he ho̍k-li̍t ka-kèu chûng chui kô-kip ke ho̍k-hâm. yúng-yû yit-pân ngìn chhai thai-ho̍k pún-khô khi̍p ngiên-kiu-yen pit-ngia̍p, chai-hi chin-hàng siông-tông ngièn-su ke ngièn-siù heu, chhón-pit lun-vùn pin thûng-ko tap-phien.

Chat-ho̍k Pok-sṳ.