Maidenhead

Maidenhead he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn Khî-vet Berkshire khiùn Windsor lâu Maidenhead ke sàng-chṳ́n, khî-lì Lùn-tûn yok 41.4 kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 78,000 (2001-ngièn).

Maidenhead.
Maidenhead.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯