Lochem he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 215.94 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 33,227-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá