Lie̍t-vòng-ki-song he Sṳn-kîn tshiòn-sû thi sṳ̍p-yit pún-sû, ki-tsai Yî-set-lie̍t tshiùng Thai-ví hi-sṳ tsṳ̂-heu ke yit-thon ke li̍t-sṳ́. Tshai liá-yit phu-fun, Yî-set-lie̍t fûn-lie̍t sṳ̀n-vì pet-fông sṳ̍p-phu tshu̍k lâu nàm-fông ke Yù-thai-koet.

Yû-kûan Tsok-tsáPhiên-siá

Siá-tsok Poi-kínPhiên-siá

Tsú-thì Thi̍t-setPhiên-siá

Tsú-yeu Nui-yùngPhiên-siá

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiámPhiên-siá

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liauPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kînPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá