Lie̍t-vòng-ki-song

Lie̍t-vòng-ki-song he Sṳn-kîn tshiòn-sû thi sṳ̍p-yit pún-sû, ki-tsai Yî-set-lie̍t tshiùng Thai-ví hi-sṳ tsṳ̂-heu ke yit-thon ke li̍t-sṳ́. Tshai liá-yit phu-fun, Yî-set-lie̍t fûn-lie̍t sṳ̀n-vì pet-fông sṳ̍p-phu tshu̍k lâu nàm-fông ke Yù-thai-koet.

Yû-kûan Tsok-tsá 編輯

Siá-tsok Poi-kín 編輯

Tsú-thì Thi̍t-set 編輯

Tsú-yeu Nui-yùng 編輯

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám 編輯

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau 編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien 編輯

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn 編輯

Chhâm-siòng 編輯