Lavaltrie he Québec-sén Lanaudière Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 2001-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 79.50 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 13,267-ngìn (2011-ngièn).

Lavaltrie, Québec.
Lavaltrie, Québec.
Lavaltrie, Québec.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯