Kurdi-ngî (كوردي, Kurdî) he Kurd-ngìn sṳ́-yung ke ngî-ngièn, kì-têu chhi-kî chhai Iran (Pô-sṳ̂), Iraq, Si-li-âThú-ngí-khì tén thi (chhâm-khon Kurdistan).

Kurdi-ngî.

Kurdi-ngî he Iraq thi-ngi ke kôn-fông ngî-ngièn; chhai Si-li-â pûn kim-chṳ́ sṳ́-yung. Chhai 2002-ngièn 8-ngie̍t chhièn, Thú-ngí-khì tui sṳ́-yung Kurdi-ngî sṳ̂ kâ han-chṳ, kim-chṳ́ sṳ́-yung Kurdi-ngî chok-vì kau-yuk fò kóng-pô.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kurdi-ngî Wikipedia