Kurdi-ngî (كوردي, Kurdî) he Kurd-ngìn sṳ́-yung ke ngî-ngièn, kì-têu chhi-kî chhai Iran (Pô-sṳ̂), Iraq, Si-li-âThú-ngí-khì tén thi (chhâm-khon Kurdistan).

Kurdi-ngî.

Kurdi-ngî he Iraq thi-ngi ke kôn-fông ngî-ngièn; chhai Si-li-â pûn kim-chṳ́ sṳ́-yung. Chhai 2002-ngièn 8-ngie̍t chhièn, Thú-ngí-khì tui sṳ́-yung Kurdi-ngî sṳ̂ kâ han-chṳ, kim-chṳ́ sṳ́-yung Kurdi-ngî chok-vì kau-yuk fò kóng-pô.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kurdi-ngî Wikipedia