Kui-kóng-sṳ

Kui-kóng-sṳ (貴港市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-sî-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 4,090.8 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 4,400,000-ngìn (20048-ngièn su-kí ).

Kui-kóng-sṳ

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯