Kudamatsu-sṳ (下松市) he Ngit-pún Yamaguchi-yen ke sàng-sṳ, 2014-ngièn ngìn-khiéu 55,119-ngìn, chúng mien-chit 89.44 phìn-fông kûng-lî.

Kudamatsu-sṳ.
Kudamatsu-sṳ.
Kudamatsu-sṳ.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá