Kit-lìm

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kit-lìm-sén)
Liá-piên "Kit-lìm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"吉林省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kit-lìm he Chûng-koet tûng-pet thi-khî tsûng-phu ke sén-fun, tûng-nàm piên-kin lâu Ngò-lò-sṳ̂, Tsêu-siên kâu-kie. Mien-tsit sṳ̍p-kiú van phiàng-fông tshiên-mí. Ngìn-khiéu lióng-tshiên liuk-pak kiú-sṳ̍p van-ngìn.

Kit-lìm

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn-khî phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá