Liá-piên "Kit-lìm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"吉林省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kit-lìm he Chûng-koet tûng-pet thi-khî tsûng-phu ke sén-fun, tûng-nàm piên-kin lâu Ngò-lò-sṳ̂, Tsêu-siên kâu-kie. Mien-tsit sṳ̍p-kiú van phiàng-fông tshiên-mí. Ngìn-khiéu lióng-tshiên liuk-pak kiú-sṳ̍p van-ngìn.

Kit-lìm

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯