Liá-piên "Kit-lìm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"吉林省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kit-lìm

Kit-lìm he Chûng-koet tûng-pet thi-khî tsûng-phu ke sén-fun, tûng-nàm piên-kin lâu Ngò-lò-sṳ̂, Tsêu-siên kâu-kie. Mien-tsit sṳ̍p-kiú van phiàng-fông tshiên-mí. Ngìn-khiéu lióng-tshiên liuk-pak kiú-sṳ̍p van-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá