Khôi-khí chú sién-tân

Kiûn-sṳ (Military) he yit-ke koet-kâ khi̍p chṳn-khièn ke koet-fòng chṳ̂ vú-chông li̍t-liong yû-kôan ke ho̍k-mun khi̍p sṳ-vu.