Kûng-khiung-khi-chhâ

Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本

Kûng-khiung-khi-chhâ, fe̍t-chá ham cho kûng-chhâ, he yit chúng chhâ.

Kûng-khiung-khi-chhâ