Kô-hiùng-yen he yit-ke Chûng-fà-mìn-koet ki-kîn fi thet é ke hàng-chṳn-khî, vi chhai Thòi-vân sî-nàm-phu, lâu Thòi-nàm-yen, Thòi-nàm-sṳ, Kô-hiùng-sṳ, Phìn-tûng-yen, Thòi-tûng-yen, Fâ-lièn-yen, Nàm-thèu-sṳ, Kâ-ngi-yen siông-lìn, pâu-vì Kô-hiùng-sṳ. Pet yèn Kâ-nàm phìn-ngièn, sî piên Thòi-vân Hói-hia̍p, tûng-nàm piên yî Kô-phìn-hâi lâu Phìn-tûng-yen vì kie-sien.

Kô-hiùng-yen

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-chṳn-khî-va̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá