Thòi-tûng-yen he Thòi-vân tûng-nàm-phu ke yit-ke yen, Thòi-vân thi-sâm thai yen, vi-é chhai pet-fi kûi-sien nàm-fông, tûng-mien chêu Thai-phìn-yòng, nàm-mien lâu sî-mien lâu Phìn-tûng-yen, Kô-hiùng-yen yî-khi̍p Tûng-ông sân-ma̍k vì kie, pet-mien lâu Fâ-lièn-yen vì lìn.

Thòi-tûng-yen

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá