Kâ-ngi-yen

Kâ-ngi-yen chhai Thòi-vân sî-nàm-phu, thi-chhu Kâ-nàm phìn-ngièn, he chhung-yeu nùng-ngia̍p sán-khî. Kin-nui súi-li kien-sat khâm-chhṳ̂n vàn-phi, thú-thi phì-chong. Kîn-ko sṳ̀-thoi pien-chhiên, Â-lî-sân sṳ̀n-vì Thòi-vân chho̍k-miàng ke fûng-kín khî, yen-nui kien-yû su-ke kûng-ngia̍p khî.

Kâ-ngi-yen

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-chi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯