Kâm-sok

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kâm-suk-sén)
Liá-piên "Kâm-sok" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"甘肅省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kâm-suk he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é chhai Vòng-hò song-yù. Sén-fi he Làn-chû.

Kâm-suk
JiayuguanFort.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Kâm-suk chhai Chhûn-chhiû sṳ̀-thoi tûng-nàm phu su̍k-yî Chhîn-koet, sî-phu su̍k-yî Sî-siung.

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯