Jawa-ngî he Yin-nì si thai chú-tó chṳ̂-yit ke Jawa sông tûng, chûng-phu kî-mìn-chú-yeu chhái-yung ke ngî-ngièn. Jawa-ngî su̍k Nàm-tó Ngî-hì chûng Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k ke yit-ke Ngî-kî, fò Yin-nì-ngî khi̍p Mâ-lòi-ngî son he khiûn chhîn, yû ngî-ngièn ngìn-khiéu 7550 van-ngìn. Put-séu kóng Jawa-ngî ke ngìn tû thùng-sṳ̀ fi sot Yin-nì-ngî, than ngit-sòng sâng-fa̍t chú-yeu chhái-yung Jawa-ngî.

Jawa-ngî fûn-phu.

Hien-sṳ̀ Jawa-ngî chhái-yung Là-tên sṳ-mû, than ko-hi chên-kîn chhái-yung yit-chúng hàn thi̍t-phe̍t-ke Jawa sṳ-mû lòi ki-liu̍k kì-têu ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Jawa-ngî Wikipedia