Yin-nì-ngî (Bahasa Indonesia) he Yin-nì ke kôn-fông ngî-ngièn. Su̍k-yî Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k. Chhiòn sṳ-kie thai-yok yû 1700-van to 3000 van-ngìn sṳ́-yung liá-chúng ngî-ngièn, hàn-yû yit-yi si-chhiên van-ngìn chiông Yin-nì-ngî chok-vì thi-ngi ngî-ngièn. Yin-nì-ngî lâu Mâ-lòi-ngî fî-sòng siông-thùng. Liá lióng-chúng ngî-ngièn ke chú-siên pún-lòi he Tûng-nàm-â ke fî kôn-fông thûng-yung ngî.

Yin-nì-ngî