Yî-sṳ̂-fap-hàn-sén (Pô-sṳ̂-ngî: استان اصفهان, Ostāne Esfahan ) he Yî-lóng Sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂-yit. Mien-chit 107,029 phìn-fông kûng-lî, chhai só-yû sén-fun chûng phài-hàng thi sṳ̍p-sâm. Ngìn-khiéu yok 4,879,312 (2012-ngièn sú-kí); Sú-fú vi-yî Yî-sṳ̂-fap-hàn.

Yî-sṳ̂-fap-hàn-sén.
Yî-sṳ̂-fap-hàn-sén.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Isfahan-sén siông-koân ke tóng-on.