Hon-yòng-khî

Kông-hon-khî (漢陽區) Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fù-pet-sén Vú-hon-sṳ só-hot ke yit-chak sṳ-hot-khî. Chúng mien-chit 108.34 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu he 79.2-van ngìn.

Hon-yòng-khî.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯