Himachal Pradesh (Yin-thi-ngî: हिमाचल प्रदेश, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Himachal Pradesh) he Yin-thu pet-phu ke yit-ke pâng, phî lièn Chûng-koet Sî-chhông Chhṳ-chhṳ-khî. Kâi pâng kôn-fông ngî-ngièn vì Yin-thi-ngî. Chhiòn-kin su̍k-yî hí mâ là ngâ sân-khî, hì-hèu vûn-fò, than Tûng-kui hòn-lâng. Sú-fú Shimla chên he Yîn-su̍k Yin-thu ke ha tû [en]. Kîn-chi yî Nùng-ngia̍plî-yû ngia̍p vì-chú, sṳ̀n-sán súi-kó.

Himachal Pradesh.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá