Hiûng-ngà-li-ngî (magyar nyelv) he yit-chúng Ural Ngî-ne Ugria Ngî-kî ke ngî-ngièn. Sṳ́-yung-chá chú-yeu fûn-phu chhai Hiûng-ngà-li, ya-he Hiûng-ngà-li ke kôn-fông ngî-ngièn. Hiûng-ngà-li-ngî sṳ-mû-péu he yu Lâ-tên sṳ-mû chû-sṳ̀n:

Hiûng-ngà-li-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Sṳ-mû phiên-siá

Hiûng-ngà-li-ngî Lâ-tên Sṳ-mû
A a Á á B b C c Cs cs D d Dz dz Dzs dzs E e É é F f G g Gy gy H h I i
Í í J j K k L l Ly ly M m N n Ny ny O o Ó ó Ö ö Ő ő P p Q q R r
S s Sz sz T t Ty ty U u Ú ú Ü ü Ű ű V v W w X x Y y Z z Zs zs    

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hiûng-ngà-li-ngî Wikipedia