Hiû Ngi-yìn

Hiû Ngi-yìn (邱議瑩, 1971-ngièn 6-ngie̍t 1-ngit –  ) he Thòi-vân Phìn-tûng-yen Kiú-yì-hiông-ngìn, Chûng-fà Mìn-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, mìn-chú Chin-phu-tóng chṳ̂-chhṳ̂m li̍p-fap ve-yèn.

Hiû Ngi-yìn
邱議瑩
Alice Chiu Yi-ying
Chiu Yi-Ying from VOA (cropped).jpg
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi 8, 9-kài li̍p-fap ve-yèn
Chhiu-ngim
2012-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
Constituency Kô-hiùng-sṳ thi-yit sién-kí-khî
(Thò-ngièn-khî, Namasia-khî, Kap-siên-khî,
Nui-mùn-khî, Chham-lìm-khî, Liuk-kuî-khî, Â-lièn-khî,
Thièn-liàu-khî, Khì-sân-khî, Mî-nùng-khî, Meu-lìm-khî,
Yèn-chhâu-khî, Thai-sa-khî, Thai-su-khî)
Majority 89,913(54.32%) (Thi-pat-kài)
87,432(59.02%) (Thi-kiú-kài)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi 7-kài li̍p-fap ve-yèn
Ngim-khì
2008-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit – 2012-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
Constituency Chhiòn-koet put-fûn-khî
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet 第5-kài li̍p-fap ve-yèn
Ngim-khì
2002-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit – 2005-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
Constituency Phìn-tûng-yen sién-kí-khî
ke-ngìn chṳ̂-sín
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng
Tui-siong
Lí Yún-tet (m. 2011-ngièn)
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng (thi 8-kài) tûng-ông sòng-vu ve-yèn
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng (thi 9-kài) tûng-ông sòng-vu ve-yèn
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng (thi 13-kài) tûng-ông phìn-ngi ve-yèn
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng (thi 14-kài) tûng-ông chṳp-hàng ve-yèn
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng (thi 17-kài) tûng-ông phìn-ngi ve-yèn-chú-ve
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng koet-mìn Thai-fi tóng-thòn fu-kòn-sṳ-chhòng
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng Li̍p-fap-yen tóng-thòn fu-sû-ki-chhòng
 • Mìn-chú Chin-phu-tóng Li̍p-fap-yen tóng-thòn fu-kòn-sṳ-chhòng
 • Tûng-sêm Sîn-vùn S Thòi Fa-fung Chúng-thûng-yèn (話鋒總動員) chú-chhṳ̀-ngìn
 • Phìn-tûng-yen Fu-ńg Fat-chán Hia̍p-fi lî-sṳ-chhòng
 • Thòi-vân Chhiâng-ngièn Chṳ-khù yùng-yî lî-sṳ
 • Phìn-tûng-yen Yî-sṳ̂ Kûng-fi ku-mun
 • Phìn-tûng-yen Yèn-ngi Fâ-vúi Sông-ngia̍p Thùng-ngia̍p Kûng-fi miàng-yî ku-mun
 • Koet-mìn Thai-fi (thi-3-kài) thoi-péu
  (1996-ngièn - 2000-ngièn)
 • Li̍p-fap-yen (thi-5-kài) ve-yèn
  (2002-ngièn - 2005-ngièn)
 • Hàng-chṳn-yen Hak-kâ Ve-yèn-fi fu-chú-ve
  (2005-ngièn - 2008-ngièn)
 • Li̍p-fap-yen (thi-7-kài) ve-yèn
  (2008-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit - 2012-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit)
 • Li̍p-fap-yen (thi-8-kài) ve-yèn
  (2012-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit - 2016-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit)
 • Li̍p-fap-yen (thi-9-kài) ve-yèn
  (2016-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit - 2020-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit)