Hói-nàm

Hói-nàm he Chûng-koet hói-yòng mien-tsit chui-thai ke sén-fun, vi-é tì Nàm Chûng-koet Hói, pet-piên lâu Kóng-tûng siông-kak. Chûng-koet Hói-nàm-sén pâu-hàm Hói-nàm-tó, Sî-sâ Khiùn-tó, Nàm-sâ Khiùn-tó, Chûng-sâ Khiùn-tó ke tó-tsiâu yî-khi̍p Liâng-hói. Hói-nàm sén-fi he Hói-khiéu.

Hói-nàm

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯