Hò-chhṳ̀-sṳ (河池市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-sî-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 13,706.6 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 3,830,000-ngìn (2004-ngièn su-kí ).

Hò-chhṳ̀-sṳ

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Ngî-ngièn

phiên-siá

Chûng-kau

phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá