Ha-mùn-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hà-mûn-sṳ)

Hà-mûn-sṳ (廈門市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fuk-kian-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 1,565 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 2,520,000-ngìn (2009-ngièn su-kí ).

Hà-mûn-sṳ
Hà-mûn-sṳ
Hà-mûn-sṳ
Hà-mûn-sṳ
Hà-mûn-sṳ

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá