Groß-Gerau (Yen) he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke Yen. Chúng mien-chit 453.05 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 260,793-ngìn (2014-ngièn).

Groß-Gerau (Yen).
Groß-Gerau (Yen) fui-chông.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá