Geldermalsen

Geldermalsen he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 101.67 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 26,241-ngìn (2007-ngièn thúng-kie).

Geldermalsen .
Geldermalsen Khì-chì
Geldermalsen Vûn-chông
Geldermalsen .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯