Faroe-ngî (føroyskt) vì Faroe Khiùn-tó ke Kôn-fông ngî-ngièn, sṳ́-yung ngìn-sú vì 8 van chó-yu, 4.8 van sṳ́-yung chá chhai Faroe Khiùn-tó, 2.5 van sṳ́-yung chá chhai Tân-ma̍k, lâu 5 chhiên sṳ́-yung-chá chhai Pên-tó. Faroe Khiùn-tó Thai-ho̍k sṳ́-yung Faroe-ngî chin-hàng kau-ho̍k, kâi ngî-ngièn chhai tông-thi lâu Tân-ma̍k-ngî yû tui-tén ke thi-vi.

Faroe-ngî thi-khî.
Faroe-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Faroe-ngî Wikipedia