Fa-ho̍k kâ yit-pân he chṳ́ chhiùng-sṳ yî khiûn hien-thoi Fa-ho̍k ngièn-kiu ke Khô-ho̍k-kâ, yû chôn-chṳ lâu kiâm chṳt chṳ̂ fûn, chhai Yîn-koet yi̍t khó chṳ́ yo̍k-tsì-sṳ̂. Fa-ho̍k kâ têu fi tui Fa-ho̍k Ngièn-su, Ngièn-chṳ́, Fûn-chṳ́ khi̍p kì-têu yì-hò fu-siông chok-yung chok chhut ngièn-kiu. Fa-ho̍k-kâ têu ngièn-kiu pin chhet-sṳ yo̍k-vu̍t, cha-yo̍k khi̍p chṳ̂ lui khì-thâ ke tûng-sî. Fa-ho̍k he yit-mùn sṳ̍p-fûn chhùng-yeu ke Khô-ho̍k, yîn-vì hien-chhai thai-tô-sú ke sîn yo̍k vu̍t tû-he kîn-kí Fa-ho̍k ngièn chṳ chhut ke.

Fa-ho̍k-kâ Mùn-tet-lie̍t-fû.
Yit-miàng Fa-ho̍k-kâ chang-chhai chhiùng yit-chak yèn tái sêu phiâng tó-chhut yi̍t- thí.
Yit-miàng Fa-ho̍k-kâ chang-chhai chhiùng yit-chak yèn tái sêu phiâng tó-chhut yi̍t- thí.

Kóng-ngi-sông, Fa-ho̍k kâ yû sṳ̀ ya pâu-koat Chûng-koet kú-thoi ke lien-tan-su̍t sṳ fò Sî-fông kú-thoi ke lien-kîm-su̍t sṳ. Yit-ke Fa-ho̍k kâ lâu khì thâ-ngìn cho sṳ ke m̀-thùng chṳ̂-chhú he kì-têu thûng-sòng tû-fi hó-séu sîm thi kiám chhà sṳ̂n piên mî yit-chúng vu̍t-thí ke pien-fa. Kì-têu ke kûng-chok, thai phu-fûn he ngièn-kiu ngióng-pân cho-tet thai-liòng sâng-sán kok-chúng ngo-kui ke yo̍k yung fe̍t-chá kûng-ngia̍p yung Fa-ho̍k phín, vu khiù chho fuk thai-chung fe̍t-chá mêu li vì sâng.

Mî-ke Fa-ho̍k kâ fi yû m̀-thùng ke chôn khô, than-he kì-têu yû-têu khiung-thùng ke cho sṳ fông-fap. Sú siên, kì-têu khon yit-chúng tûng-sî thûng-sòng tû-fi ngièn-kiu kì he sôn hàn-he kán, pin-chhiâ yung Ngièn-chṳ́ ke kok-thu hi fûn-sak nâ vu̍t-thí. Khì chhṳ, kì-têu hó-séu sîm thi chhet-liòng ke-têu vu̍t-thí fun-ha̍p ke sṳ̀-hèu m̀-thùng vu̍t-chṳt ke pí-li, Fa-ho̍k chok-yung chang-chhai chin-hàng ke sṳ̀-hèu fán-yin ke suk-thu khi̍p m̀-thùng vu̍t-thí chṳ̂-kiên Fa-ho̍k thi̍t-sin ke fûn-phe̍t. Hàn-yû, kì-têu fi yung chhṳ-kâ yû-han ke tî-sṳt hi sòng sṳ liáu-kié ke-têu chhṳ-kâ put su̍k sit ke tûng-sî, chhiùng yì lin chhṳ-kâ ho̍k kiên-tô tî-sṳt.

Chhòi-liau Khô-ho̍k-kâ he yá-kîm ho̍k-kâ ke yit-lui, than-he kì-têu thu̍k sû sṳ̀ thûng-sòng tû-he chú siû Fa-ho̍k.

Séu phu-fun Fa-ho̍k kâ tû-he chhai thu̍k to Thai-ho̍k pit-ngia̍p chhiu chhut ngoi tông kî chhèn kûng-chok, thai phu-fun Kûng-sṳ̂ tû kù yung yû Pok-sṳ ho̍k-vi ke ngìn. Hó-tô yû-kôan Fa-ho̍k ke kûng-chok fe̍t Thai-ho̍k Fa-ho̍k ke kho-chhàng tui Sú-ho̍k, vu̍t-lî, sâng-vu̍t lâu Fa-ho̍k thùng-ngióng chhùng sṳ, yîn-vì Fa-ho̍k yu chhṳ̂n-vì chûng-sîm Khô-ho̍k.

Thu̍k to Sha̍k-sṳ ke sṳ̀-hèu, Fa-ho̍k Khô-ho̍k sâng chhiu tet chôn kûng yit-ke fûn-kî. Thai phu-fûn ngìn tû-fi sién-tho̍k sâng-vu̍t Fa-ho̍k, yû kî Fa-ho̍k fe̍t mò kî Fa-ho̍k tén-tén.

Thu̍k vàn sû chṳ̂-heu, Fa-ho̍k pit-ngia̍p sâng sṳ̀n-vì Fa-ho̍k kâ, chhiu-fi chhut-lòi kûng-chok. Kì-têu tô-sú fi kâ-ngi̍p Fa-ho̍k kûng-ngia̍p fe̍t cho yo̍k tsì sṳ̂. Chhai hó-tô koet-kâ Thai-ho̍k khì-sṳ̍t yû yit khô yo̍k tsì ho̍k chôn khô, put-ko yi̍t fi yû ngìn thu̍k pit Fa-ho̍k heu cho yo̍k tsì sṳ̂. Yu yû-têu Fa-ho̍k kâ fi sién-tho̍k vì chṳn-fú kûng-chok, tông chṳn-fú ke fa ngiam sókî-su̍t yèn.