Ket-tûng-yen he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Ket-yòng-sṳ ha-hot ke yit-ke yen, mien-tsit phìn-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu 121-van. Yû-tsìn phien-ma 515554. Yen ngìn-mìn tsṳn-fú tsu Khiuk-hâi-tsṳ́n.

Hàng-tsṳn khî-va̍kPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Mìn-tshu̍kPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Miàng-ngìnPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá