Fù-nàm

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fù-nàm-sén)

Fù-nàm he Chûng-koet chûng-phu ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Chhòng-kông chûng-yù. Sén-fi he Chhòng-sâ-sṳ.

Fù-nàm
Liá-piên "Fù-nàm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"湖南省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hàng-chṳn-khî 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Ngî-ngièn 編輯

Chûng-kau 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯