Yit-yòng-sṳ (益陽市) he Fù-nàm-sén Thi-kip-sṳ, su̍k-yî Thung-thìn-fù-khî, pet-vúi 27°58′38″ chṳ 29°31′42″, tûng kîn 110°43′02″ chṳ 112°55′48″, tûng-sî chui-chhòng khî-lì 217 kûng-lî, nàm-pet chui-khôn khî-lì 173 kûng-lî, chhiòn-sṳ chúng mien-chit 12144 phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá