Fù-khiéu-hiông

Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Khiéu-fù-hiông.

Fù-khiéu-hiông he Thòi-vân Sîn-tsuk-yen‎ ke yit-ke hiông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-tsi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Tsṳn-tshṳ編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯