Sîn-chuk-yen

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sîn-tsuk-yen)

Sîn-chuk-yen chhai Thòi-vân sî-pet-phu, lâu Sîn-chuk-sṳ, Thò-yèn-yen, Mèu-li̍t-yen, Thòi-chûng-yen, Ngì-làn-yen siông-lìn. Mien-chit he 1427.5 phiàng-fông kûng-lî, thai-yok cham-hi Thòi-vân chúng mien-chit-su ke 3.944%; ngìn-khiéu yû 506,546-ngìn, yok cham Thòi-vân chúng ngìn-khiéu-su ke 2.196%.

Sîn-chuk-yen
檔案:Tw-03.jpg

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá