Fâm-ngî

Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本

Fâm-ngî (梵語, संस्कृता वाक्) he Yin-Êu Ngî-ne ke Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Arya Ngî-kî ke yit-chúng ngî-ngièn, he Yin-Êu Ngî-ne chui kú-ló ke ngî-ngièn chṳ̂-yit. Lâu Là-tên-ngî yit-ngióng, Fâm-ngî yí-kîn sṳ̀n-vì yit-chúng su̍k-yî ho̍k-su̍t khi̍p chûng-kau ke chôn-mùn yung-ngî.

Yin-thu-kau kîn-tién yung Fâm-vùn siá-sṳ̀n. Khì ngî-fap lâu fat-yîm kiûn-sṳ chok yit-chúng chûng-kau ngì-kûi yì tet-yî sṳ̂-hâu put-chhâ thi pó-chhùn hâ-lòi. 19 Sṳ-ki sṳ̀ Fâm-ngî sṳ̀n-vì chhùng-kèu Yin-Êu chû ngî-ngièn ke kôan-khèn ngî-chúng.

IAST Khip-tô-vùn Si-thâm-vùn Kutila-vùn Sàng-vùn Làn-tsap-vùn Thiên-sàng-vùn
a Gupta allahabad a.svg Siddham a.svg Kutila a.svg Nagari1035 a.svg Ranjana a.svg Devanagari a.svg
ā Gupta allahabad aa.svg Siddham aa.svg Kutila aa.svg Nagari1035 aa.svg Ranjana aa.svg Devanagari aa.svg
i Gupta allahabad i.svg Siddham i.svg Kutila i.svg Nagari1035 i.svg Ranjana i.svg Devanagari i.svg
ī Siddham ii.svg Nagari1035 ii.svg Ranjana ii.svg Devanagari ii.svg
u Gupta allahabad u.svg Siddham u.svg Kutila u.svg Nagari1035 u.svg Ranjana u.svg Devanagari u.svg
ū Siddham uu.svg Kutila uu.svg Nagari1035 uu.svg Ranjana uu.svg Devanagari uu.svg
Gupta allahabad ri.svg Siddham ri.svg Kutila ri.svg Nagari1035 ri.svg Ranjana ri.svg Devanagari ri.svg
e Gupta allahabad e.svg Siddham e.svg Kutila e.svg Nagari1035 e.svg Ranjana e.svg Devanagari e.svg
ai Siddham ai.svg Kutila ai.svg Nagari1035 ai.svg Ranjana ai.svg Devanagari ai.svg
o Gupta allahabad o.svg Siddham o.svg Kutila o.svg Nagari1035 o.svg Ranjana o.svg Devanagari o.svg
au Gupta allahabad au.svg Siddham au.svg Nagari1035 au.svg Ranjana au.svg Devanagari au.svg
k Gupta allahabad k.svg Siddham k.svg Kutila k.svg Nagari1035 k.svg Ranjana k.svg Devanagari k.svg
kh Gupta allahabad kh.svg Siddham kh.svg Kutila kh.svg Nagari1035 kh.svg Ranjana kh.svg Devanagari kh.svg
g Gupta allahabad g.svg Siddham g.svg Kutila g.svg Nagari1035 g.svg Ranjana g.svg Devanagari g.svg
gh Gupta allahabad gh.svg Siddham gh.svg Kutila gh.svg Nagari1035 gh.svg Ranjana gh.svg Devanagari gh.svg
Gupta allahabad ng.svg Siddham ng.svg Kutila ng.svg Nagari1035 ng.svg Ranjana ng.svg Devanagari ng.svg
c Gupta allahabad c.svg Siddham c.svg Kutila c.svg Nagari1035 c.svg Ranjana c.svg Devanagari c.svg
ch Gupta allahabad ch.svg Siddham ch.svg Kutila ch.svg Nagari1035 ch.svg Ranjana ch.svg Devanagari ch.svg
j Gupta allahabad j.svg Siddham j.svg Kutila j.svg Nagari1035 j.svg Ranjana j.svg Devanagari j.svg
jh Gupta ashoka jh.svg Siddham jh.svg Nagari1035 jh.svg Ranjana jh.svg Devanagari jh.svg
ñ Gupta allahabad ny.svg Siddham ny2.svg Nagari1035 ny.svg Ranjana ny.svg Devanagari ny.svg
Gupta allahabad tt.svg Siddham tt.svg Kutila tt.svg Nagari1035 tt.svg Ranjana tt.svg Devanagari tt.svg
ṭh Gupta allahabad tth.svg Siddham tth.svg Kutila tth.svg Nagari1035 tth.svg Ranjana tth.svg Devanagari tth.svg
Gupta allahabad dd.svg Siddham dd.svg Kutila dd.svg Nagari1035 dd.svg Ranjana dd.svg Devanagari dd.svg
ḍh Gupta allahabad ddh.svg Siddham ddh.svg Kutila ddh.svg Nagari1035 ddh.svg Ranjana ddh.svg Devanagari ddh.svg
Gupta allahabad nn.svg Siddham nn.svg Kutila nn.svg Nagari1035 nn.svg Ranjana nn.svg Devanagari nn.svg
t Gupta allahabad t.svg Siddham t.svg Kutila t.svg Nagari1035 t.svg Ranjana t.svg Devanagari t.svg
th Gupta allahabad th.svg Siddham th.svg Kutila th.svg Nagari1035 th.svg Ranjana th.svg Devanagari th.svg
d Gupta allahabad d.svg Siddham d.svg Kutila d.svg Nagari1035 d.svg Ranjana d.svg Devanagari d.svg
dh Gupta allahabad dh.svg Siddham dh2.svg Kutila dh.svg Nagari1035 dh.svg Ranjana dh.svg Devanagari dh.svg
n Gupta allahabad n.svg Siddham n.svg Kutila n.svg Nagari1035 n.svg Ranjana n.svg Devanagari n.svg
p Gupta allahabad p.svg Siddham p.svg Kutila p.svg Nagari1035 p.svg Ranjana p.svg Devanagari p.svg
ph Gupta allahabad ph.svg Siddham ph.svg Kutila ph.svg Nagari1035 ph.svg Ranjana ph.svg Devanagari ph.svg
b Gupta allahabad b.svg Siddham b.svg Kutila b.svg Nagari1035 b.svg Ranjana b.svg Devanagari b.svg
bh Gupta allahabad bh.svg Siddham bh.svg Kutila bh.svg Nagari1035 bh.svg Ranjana bh.svg Devanagari bh.svg
m Gupta allahabad m.svg Siddham m.svg Kutila m.svg Nagari1035 m.svg Ranjana m.svg Devanagari m.svg
y Gupta allahabad y.svg Siddham y.svg Kutila y.svg Nagari1035 y.svg Ranjana y.svg Devanagari y.svg
r Gupta allahabad r.svg Siddham r.svg Kutila r.svg Nagari1035 r.svg Ranjana r.svg Devanagari r.svg
l Gupta allahabad l.svg Siddham l.svg Kutila l.svg Nagari1035 l.svg Ranjana l.svg Devanagari l.svg
v Gupta allahabad v.svg Siddham v3.svg Kutila v.svg Nagari1035 v.svg Ranjana v.svg Devanagari v.svg
ś Gupta allahabad sh.svg Siddham sh1.svg Kutila sh.svg Nagari1035 sh.svg Ranjana sh.svg Devanagari sh.svg
Gupta allahabad ss.svg Siddham ss.svg Kutila ss.svg Nagari1035 ss.svg Ranjana ss.svg Devanagari ss.svg
s Gupta allahabad s.svg Siddham s.svg Kutila s.svg Nagari1035 s.svg Ranjana s.svg Devanagari s.svg
h Gupta allahabad h.svg Siddham h.svg Kutila h.svg Nagari1035 h.svg Ranjana h.svg Devanagari h.svg