Estrie Thi-khî vi-yî Québec-sén chui nám-phu, lâu Mî-koet chiap-yong, he Québec-sén chho̍k-miàng ke lî-yù-khî tûng-fông-khî só-chhai-thi. Chúng mien-chit 10,214.34 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 312,150-ngìn. Hâ-hot liuk-ke yen, yit-ke thu̍k-li̍p-sṳ Sherbrooke.

Estrie.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Estrie siông-koân ke tóng-on.