Epe he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 157.25 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 32,999-ngìn (2007-ngièn thúng-kie).

Epe .
Epe Khì-chì
Epe Vûn-chông
Epe .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá