Ede (Hò-làn)

Ede (Hò-làn) he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 318.62 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 110,657-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Ede (Hò-làn) .
Ede (Hò-làn) Khì-chì
Ede (Hò-làn) Vûn-chông
Ede (Hò-làn) .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯